LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY

 


TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO

 THE INTERNATIONAL BEVERAGE SOLUTION CENTER

 

LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY

ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN, CŨNG NHƯ VIỆC THỰC HÀNH PHA CHẾ CỦA HỌC VIÊN ĐẠT HIỆU QUẢ TỐT NHẤT, ĐỀ NGHỊ HỌC VIÊN XEM KỸ LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY TRƯỚC KHI LÊN LỚP.
Lưu ý: Lịch giảng dạy có thể được điều chỉnh về thời gian và số buổi học, vì vậy học viên nên thường xuyên cập nhật thông tin về Lịch Giảng Dạy trên website của Trung tâm trước mỗi buổi học để tránh nhầm lẫn khi đến học.

LỊCH GIẢNG DẠY THÁNG  4+ 5+6 NĂM 2016
THỨ NGÀY  CA HỌC KHÓA HỌC NGÀY KG BUỔI HỌC GHI CHÚ
THỨ 2 25/4/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B4  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B19  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P I  18/4/2016 B6  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/3/2016 B23  
THỨ 3 26/4/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B11  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B24+25  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P I  8/4/2016 B7  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B24+25  
THỨ 4 27/4/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B5  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B20  
16H - 18H CHUYÊN KEM TƯƠI P1 VÀ CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 27/4/2016 B1 KHAI GiẢNG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/3/2016 B24+25  
THỨ 5 28/4/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B12  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B26  
16H - 18H CHUYÊN KEM TƯƠI P1 VÀ CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 27/4/2016 B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B26  
THỨ 6 29/4/2016 9H - 11H NGHỈ HỌC      
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 7 30/4/2016 9H - 11H NGHỈ HỌC      
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 2/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B6  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B21  
16H - 18H CHUYÊN KEM TƯƠI P1 VÀ CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 27/4/2016 B3 KẾT THÚC KEM TƯƠI P1
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/3/2016 B26  
THỨ 3 3/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B12  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B26  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 27/4/2016 B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B26  
THỨ 4 4/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B7  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B22  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 27/4/2016 B5 KẾT THÚC
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/3/2016 B26  
THỨ 5 5/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B13  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B27+28  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY  5/5/2016 B1 KHAI GiẢNG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B27+28  
THỨ 6 6/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B8  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B23  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY  5/5/2016 B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/3/2016 B27+28  
THỨ 7 7/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B14  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 9/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B9  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B24+25  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY  5/5/2016 B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/3/2016 B29 KẾT THÚC
THỨ 3 10/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B15  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B29 KẾT THÚC
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY  5/5/2016 B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B29 KẾT THÚC
THỨ 4 11/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B10  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B26  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY  5/5/2016 B5 KẾT THÚC CÀ PHÊ MÁY
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B1 KHAI GiẢNG
THỨ 5 12/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B16  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B1 KHAI GiẢNG
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 + CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 12/5/2016 B1 KHAI GiẢNG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B1 KHAI GiẢNG
THỨ 6 13/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B11  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B27+28  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 + CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 12/5/2016 B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B2  
THỨ 7 14/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B17  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 16/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B12  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B29 KẾT THÚC
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 + CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 12/5/2016 B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B3  
THỨ 3 17/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B18  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B2  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 + CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 12/5/2016 B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B2  
THỨ 4 18/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B13  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B1 KHAI GiẢNG
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 + CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 12/5/2016 B5 KẾT THÚC CÀ PHÊ MÁY
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B4  
THỨ 5 19/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B19  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B3  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1  12/5/2016 B6  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B3  
THỨ 6 20/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B14  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B2  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1  12/5/2016 B7  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B5  
THỨ 7 21/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B20  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 23/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B15  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B3  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1  12/5/2016 B8  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B6  
THỨ 3 24/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B21  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B4  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 12/5/2016 B9 KẾT THÚC
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B4  
THỨ 4 25/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B16  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B4  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 25/5/2016 B1 KHAI GiẢNG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B7  
THỨ 5 26/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B22  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B5  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 25/5/2016 B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B5  
THỨ 6 27/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B17  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B5  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 25/5/2016 B3 KẾT THÚC CHUYÊN KEM TƯƠI 1
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B8  
THỨ 7 28/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B23  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 30/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B18  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B6  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 25/5/2016 B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B9  
THỨ 3 31/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B24+25  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B6  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 25/5/2016 B5 KẾT THÚC
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B6  
THỨ 4 1/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B19  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B7  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 1/6/2016 B1 KHAI GiẢNG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B10  
THỨ 5 2/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B26  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B7  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 1/6/2016 B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B7  
THỨ 6 3/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B20  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B8  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 1/6/2016 B3 KẾT THÚC CHUYÊN KEM TƯƠI
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B11  
THỨ 7 4/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B27+28  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 6/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B21  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B9  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY  1/6/2016 B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B12  
THỨ 3 7/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B29 KẾT THÚC
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B8  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY  1/6/2016 B5 KẾT THÚC 
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B8  
THỨ 4 8/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B22  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B10  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 8/6/2016 B1 KHAI GiẢNG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B13  
THỨ 5 9/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/3/2015 B1 KHAI GiẢNG
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/2/2016 B9  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 8/6/2016 B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 21/1/2016 B9  
THỨ 6 10/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 29/1/2016 B23  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 14/3/2016 B14  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 8/6/2016 B3 KẾT THÚC CHUYÊN KEM TƯƠI
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B13  
THỨ 7 11/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B2  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 13/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/18/2016 B24+25  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/18/2016 B12  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1  6/8/2016 B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/11/2016 B15  
THỨ 3 14/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B3  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B10  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1  6/8/2016 B5  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B10  
THỨ 4 15/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/18/2016 B26  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/18/2016 B13  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1  6/8/2016 B6  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/11/2016 B16  
THỨ 5 16/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B4  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B11  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1  6/8/2016 B7  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B11  
THỨ 6 17/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/18/2016 B27+B28  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/18/2016 B14  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1  6/8/2016 B8  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/11/2016 B17  
THỨ 7 18/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B5  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 20/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/18/2016 B29 KẾT THÚC
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/18/2016 B15  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1  6/8/2016 B9 KẾT THÚC
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/11/2016 B18  
THỨ 3 21/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B6  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B12  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 6/21/2016 B1 KHAI GiẢNG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B12  
THỨ 4 22/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B1  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/18/2016 B16  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 6/21/2016 B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/11/2016 B19  
THỨ 5 23/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B7  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B13  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY & CHUYÊN KEM TƯƠI P I 6/21/2016 B3 KẾT THÚC CHUYÊN KEM TƯƠI P1
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B13  
THỨ 6 24/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B2  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/18/2016 B17  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY  6/21/2016 B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/11/2016 B20  
THỨ 7 25/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B8  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 27/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B3  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/18/2016 B18  
16H - 18H  CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 6/21/2016 B5 KẾT THÚC
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/11/2016 B21  
THỨ 3 28/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B9  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B14  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 VÀ CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 6/28/2014 B1 KHAI GiẢNG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B14  
THỨ 4 29/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B4  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/18/2016 B19  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 VÀ CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 6/28/2014 B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/11/2016 B22  
THỨ 5 30/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B10  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B15  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 VÀ CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 6/28/2014 B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B15