LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY

 


TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO

 THE INTERNATIONAL BEVERAGE SOLUTION CENTER

 

LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY

ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN, CŨNG NHƯ VIỆC THỰC HÀNH PHA CHẾ CỦA HỌC VIÊN ĐẠT HIỆU QUẢ TỐT NHẤT, ĐỀ NGHỊ HỌC VIÊN XEM KỸ LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY TRƯỚC KHI LÊN LỚP.
Lưu ý: Lịch giảng dạy có thể được điều chỉnh về thời gian và số buổi học, vì vậy học viên nên thường xuyên cập nhật thông tin về Lịch Giảng Dạy trên website của Trung tâm trước mỗi buổi học để tránh nhầm lẫn khi đến học.

LỊCH GIẢNG DẠY THÁNG 2,3,4 NĂM 2017
THỨ NGÀY  CA HỌC KHÓA HỌC NGÀY KG BUỔI HỌC GHI CHÚ
THỨ 2 6/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B2  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/2/2016 B20  
16H - 18H ĐỒ UỐNG DÀNH CHO NGÀY 14/2 2/6/2017 B1 MỘT BuỔI DUY NHẤT
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B22  
THỨ 3 7/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B8  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B17  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM TƯƠI-KEM CuỘN 2/7/2017 B1-B1-B1 KG-KG-KG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B12  
THỨ 4 8/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B3  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/2/2016 B21  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM TƯƠI-KEM CuỘN 2/7/2017 B2-B2-B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B23  
THỨ 5 9/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B9  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B18  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM TƯƠI-KEM CuỘN 2/7/2017 B3-B3-B3 KT KEM TƯƠI
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B13  
THỨ 6 10/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B4  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/2/2016 B22  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM CuỘN 2/7/2017 B4-B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B24+25  
THỨ 7 11/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B10  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC    
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 13/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B5  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/2/2016 B23  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM CuỘN 2/7/2017 B5-B5  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B26  
THỨ 3 14/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B11  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B19  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM CuỘN 2/7/2017 B6-B6  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B14  
THỨ 4 15/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B6  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/2/2016 B24+25  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM CuỘN 2/7/2017 B7-B7  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B27+28  
THỨ 5 16/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B12  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B20  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM CuỘN 2/7/2017 B8-B8 KT-KT
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B15  
THỨ 6 17/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B7  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/2/2016 B26  
16H - 18H ĐỒ UỐNG DÀNH CHO NGÀY 08/3 2/17/2017 B1 MỘT NGÀY DUY NHẤT
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B29  
THỨ 7 18/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B13  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC    
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 20/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B8  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/2/2016 B27+28  
16H - 18H CHUYÊN SỮA CHUA XÀO-BiỂU DiỄN 2/20/2017 B1-B1 KG-KG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B30  
THỨ 3 21/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B14  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B21  
16H - 18H CHUYÊN SỮA CHUA XÀO-BiỂU DiỄN 2/20/2017 B2-B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B16  
THỨ 4 22/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B9  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/2/2016 B29  
16H - 18H CHUYÊN SỮA CHUA XÀO-BiỂU DiỄN 2/20/2017 B3-B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B31  
THỨ 5 23/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B15  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B22  
16H - 18H CHUYÊN SỮA CHUA XÀO-BiỂU DiỄN 2/20/2017 B4-B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B17  
THỨ 6 24/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B10  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/2/2016 B30  
16H - 18H CHUYÊN SỮA CHUA XÀO-BiỂU DiỄN 2/20/2017 B5-B5  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/24/2017 B32 KT
THỨ 7 25/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B16  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC    
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 27/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B11  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/2/2016 B31  
16H - 18H CHUYÊN SỮA CHUA XÀO-BiỂU DiỄN 2/20/2017 B6-B6 KT CHUYÊN SỮA CHUA XÀO
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B1 KG
THỨ 3 28/2/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B17  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B23  
16H - 18H BiỂU DiỄN-KEM TƯƠI VÀ ĐỒ UỐNG MÙA HÈ 2/20/2017 B7-B1 KG KEM TƯƠI VÀ ĐỒ UỐNG MÙA HÈ
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B18  
THỨ 4 1/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B12  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/1/2017 B32 KT
16H - 18H BiỂU DiỄN-KEM TƯƠI VÀ ĐỒ UỐNG MÙA HÈ 2/20/2017 B8-B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B2  
THỨ 5 2/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B18  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B24+25  
16H - 18H BiỂU DiỄN-KEM TƯƠI VÀ ĐỒ UỐNG MÙA HÈ 2/20/2017 B9-B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B19  
THỨ 6 3/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B13  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B1 KG
16H - 18H BiỂU DiỄN-KEM TƯƠI VÀ ĐỒ UỐNG MÙA HÈ 2/20/2017 B10-B4 KT BiỂU DiẼN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B3  
THỨ 7 4/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B19  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC    
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 6/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B14  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B2  
16H - 18H KEM TƯƠI & Đ/U MÙA HÈ-BARISTA-PRO BARISTA 3/6/2017 B5-B1 KG BARISTA-PRO BARISTA
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B4  
THỨ 3 7/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B20  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B26  
16H - 18H KEM TƯƠI & Đ/U MÙA HÈ-BARISTA-PRO BARISTA 3/6/2017 B6-B2 KT KEM TƯƠI VÀ ĐỒ UỐNG MÙA HÈ
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B20  
THỨ 4 8/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B15  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B3  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM CuỘN 3/8/2017 B3-B1 KG KEM CuỘN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B5  
THỨ 5 9/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B21  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B27+28  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM CuỘN 3/8/2017 B4-B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B21  
THỨ 6 10/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B16  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B4  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM CuỘN 3/8/2017 B5-B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B6  
THỨ 7 11/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B22  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC    
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 13/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B17  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B5  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM CuỘN 3/8/2017 B6-B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B7  
THỨ 3 14/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B23  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B29  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM CuỘN 3/8/2017 B7-B5  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B22  
THỨ 4 15/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B18  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B6  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-KEM CuỘN 3/8/2017 B8-B6 KT BARISTA-PRO BARISTA
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B8  
THỨ 5 16/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B24+25  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B30  
16H - 18H KEM CuỘN 3/8/2017 B7  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B23  
THỨ 6 17/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B19  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B7  
16H - 18H KEM CuỘN 3/8/2017 B8 KT
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B9  
THỨ 7 18/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B26  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC    
16H - 18H NGHỈ HỌC    
18H - 20H NGHỈ HỌC    
THỨ 2 20/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B20  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B8  
16H - 18H KEM TƯƠI -BARISTA-PRO BARISTA 3/20/2017 B1-B1 KG-KG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B10  
THỨ 3 21/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B27+28  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B31  
16H - 18H KEM TƯƠI -BARISTA-PRO BARISTA 20/03//2017 B2-B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B24+25  
THỨ 4 22/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B21  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B9  
16H - 18H KEM TƯƠI -BARISTA-PRO BARISTA 3/20/2017 B3-B3 KT KEM TƯƠI
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B11
THỨ 5 23/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B29  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B32 KT
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-CHUYÊN SỮA CHUA XÀO 3/23/2017 B4-B1 KG CHUYÊN SỮA CHUA XÀO
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B26
THỨ 6 24/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B22  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B10  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-CHUYÊN SỮA CHUA XÀO 3/20/2017 B5-B2
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B12
THỨ 7 25/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B30  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC    
16H - 18H NGHỈ HỌC  
18H - 20H NGHỈ HỌC  
THỨ 2 27/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B23  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B11  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-CHUYÊN SỮA CHUA XÀO 3/20/2017 B6-B3
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B13
THỨ 3 28/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/3/2016 B31  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/28/2017 B1 KG
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-CHUYÊN SỮA CHUA XÀO 3/23/2017 B7-B4
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B27+28
THỨ 4 29/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B24+25  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B12  
16H - 18H BARISTA-PRO BARISTA-CHUYÊN SỮA CHUA XÀO 3/20/2017 B8-B5 KT BARISTA-PRO BARISTA
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B14
THỨ 5 6/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/30/2017 B32 KT
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/28/2017 B2  
16H - 18H CHUYÊN SỮA CHUA XÀO-KEM TƯƠI 3/23/2017 B6-B1 KT CHUYÊN SỮA CHUA XÀO
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/13/2016 B29
THỨ 6 6/3/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B26  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B13  
16H - 18H KEM TƯƠI-BiỂU DiỄN 3/31/2017 B2-B1 KG BiỂU DiỄN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B15
THỨ 7 1/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B1 KG
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC  
16H - 18H NGHỈ HỌC
18H - 20H NGHỈ HỌC
THỨ 2 3/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B27+28  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B14  
16H - 18H KEM TƯƠI-BiỂU DiỄN 3/31/2017 B3-B2 KT KEM TƯƠI
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B16
THỨ 3 4/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B2  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/1/2017 B3  
16H - 18H BiỂU DiỄN 3/31/2017 B4
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/24/2017 B30
THỨ 4 5/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B29  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B15  
16H - 18H BiỂU DiỄN 3/31/2017 B5
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B17
THỨ 5 6/4/2017 9H - 11H NGHỈ LỄ  
13H30 - 15H30H NGHỈ LỄ  
16H - 18H NGHỈ LỄ
18H - 20H NGHỈ LỄ
THỨ 6 7/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B30  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B16  
16H - 18H BiỂU DiỄN 3/31/2017 B6
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B18
THỨ 7 8/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B3  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC  
16H - 18H NGHỈ HỌC
18H - 20H NGHỈ HỌC
THỨ 2 10/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B31  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B17  
16H - 18H BiỂU DiỄN 3/31/2017 B7
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B19
THỨ 3 11/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B4  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/1/2017 B4  
16H - 18H BiỂU DiỄN 3/31/2017 B8
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/24/2017 B31
THỨ 4 12/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 1/13/2017 B32 KT
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B18  
16H - 18H BiỂU DiỄN 3/31/2017 B9
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B20
THỨ 5 13/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B5  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/1/2017 B5  
16H - 18H BiỂU DiỄN 3/31/2017 B10 KT
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/24/2017 B32 KT
THỨ 6 14/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/14/2017 B1 KG
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B19  
16H - 18H   3/31/2017  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B21
THỨ 7 15/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B6  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC  
16H - 18H NGHỈ HỌC
18H - 20H NGHỈ HỌC
THỨ 2 17/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/14/2017 B2  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B20  
16H - 18H   3/31/2017  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B22
THỨ 3 18/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B7  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/1/2017 B6  
16H - 18H 3/31/2017
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/18/2017 B1 KG
THỨ 4 19/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/14/2017 B3  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B21  
16H - 18H   3/31/2017  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B23
THỨ 5 20/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B8  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/1/2017 B7  
16H - 18H 3/31/2017
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/18/2017 B2
THỨ 6 21/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/14/2017 B4  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B22  
16H - 18H   3/31/2017  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B24+25
THỨ 7 22/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B9  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC  
16H - 18H NGHỈ HỌC
18H - 20H NGHỈ HỌC
THỨ 2 24/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/14/2017 B5  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B23  
16H - 18H   3/31/2017  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B26
THỨ 3 25/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B10  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/1/2017 B8  
16H - 18H 3/31/2017
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/18/2017 B3
THỨ 4 26/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/14/2017 B6  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B24+25  
16H - 18H   3/31/2017  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B27+28
THỨ 5 27/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B11  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/1/2017 B9  
16H - 18H 3/31/2017
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/18/2017 B4
THỨ 6 28/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/14/2017 B7  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 3/3/2017 B26  
16H - 18H   3/31/2017  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 2/27/2017 B29
THỨ 7 29/4/2017 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 4/1/2017 B12  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC  
16H - 18H NGHỈ HỌC
18H - 20H NGHỈ HỌC
.