LỊCH KHAI GIẢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

 

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO

 THE INTERNATIONAL BEVERAGE SOLUTION CENTER
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9 - 2016


THỨ 5 NGÀY 01 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 18 GIỜ 10 - 20 GIỜ 10 ( THỨ 3-5-7)
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
 Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
 Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG

THỨ 2 NGÀY 5 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC BARISTA - CÀ PHÊ MÁY"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 3 BUỔI LIÊN TỤC
 Để xem chi tiết khóa học

THỨ 2 NGÀY 12 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC TẠO HÌNH CÀ PHÊ - LATTE ART"
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 3 BUỔI LIÊN TỤC
 Để xem chi tiết khóa học

THỨ 3 NGÀY 13 - 9 -2016 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC CHUYÊN KEM TƯƠI"
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 3 BUỔI LIÊN TỤC
 Để xem chi tiết khóa học

THỨ 6 NGÀY 16 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC KEM CUỘN THÁI LAN"
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 8 BUỔI LIÊN TỤC
 Để xem chi tiết khóa học

 THỨ 6 NGÀY 16 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 18 GIỜ 10 - 20 GIỜ 10 ( THỨ 2-4-6)
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
 Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
 Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG


 THỨ 4 NGÀY 23 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 13 GIỜ 30 - 15 GIỜ 30 ( THỨ 2-4-6)
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
 Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1 ++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
 Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG


THỨ 4 NGÀY 28 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG KHÓA " BARTENDER BIỂU DIỄN CƠ BẢN  - FLAIRING 1 " 
 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 10 BUỔI
để xem chi tiết khóa học

THỨ 4 NGÀY 28 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG KHÓA " PHA CHẾ DÀNH CHO SINH VIÊN DU HỌC - PHẦN 1 " 
 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00
Chi tiết khóa học ĐANG CẬP NHẬT

THỨ 4 NGÀY 28 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG KHÓA " PRO BARISTA - BARISTA CHUYÊN NGHIỆP " 
 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC
Để xem chi tiết khóa học


LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10 - 2016

  THỨ 4 NGÀY 12 - 10 - 2016 KHAI GIẢNG KHÓA " PHA CHẾ DÀNH CHO SINH VIÊN DU HỌC - PHẦN 2 " CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 Chi tiết khóa học ĐANG CẬP NHẬT
  THỨ 4 NGÀY 12 - 10 - 2016 KHAI GIẢNG KHÓA " BARTENDER BIỂU DIỄN CƠ BẢN - FLAIRING 1" CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 10 BUỔI  Để xem chi tiết khóa học


THỨ 5 NGÀY 20 - 10 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "

CA 09 GIỜ 00 - 11 GIỜ 00 ( THỨ 3-5-7)
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
 Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11 - 2016

 THỨ 6 NGÀY 4 - 11 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 09 GIỜ 00 - 11 GIỜ 00 ( THỨ 2-4-6)
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
 Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
 Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG


 THỨ 2 NGÀY 28 - 11 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 18 GIỜ 10 - 20 GIỜ 10 ( THỨ 2-4-6)
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
 Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
 Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG

 THỨ 3 NGÀY 29 - 11 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 13 GIỜ 30 - 15 GIỜ 30 ( THỨ 3-5-7)
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
 Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
 Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG


THÔNG TIN CẦN LƯU Ý
 
 

Học viên có thể đăng ký học KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 theo thời gian yêu cầu, học tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, ngày học từ 1 đến 3 Ca. Chi tiết xem tại Trung tâm. Trung tâm INTERBESO chỉ có một ĐỊA CHỈ DUY NHẤT tại Ngõ 267 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội. Chuyên gia pha chế đồ uống quốc tế - Nghệ nhân Bàn tay vàng NGUYỄN THẾ HÙNG chỉ duy nhất dạy tại Trung tâm INTERBESO, không dạy cho bất kỳ đơn vị nào khác trong thời điểm hiện tại.

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO 

Địa chỉ DUY NHẤT: Số nhà 10, Hẻm 267/2/33, Ngách 267/30, Ngõ 267 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội. 

Tel : 04 627 33 950  

Hotline : 0904 236 015

Email: ttgpduqt@interbeso.vn      

Website: www.interbeso.vn     

Facebook/trungtam.interbeso 

Xem sơ đồ chỉ dẫn địa chỉ dưới đây: