LỊCH KHAI GIẢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

 

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO

 THE INTERNATIONAL BEVERAGE SOLUTION CENTERLỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 7 - 2016


THỨ 2 NGÀY 4 - 7 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC KEM TƯƠI - PHẦN 1 "

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 3 BUỔI - 3 NGÀY LIÊN TỤC

Để xem chi tiết KHÓA HỌC

THỨ 4 NGÀY 6 - 7- 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA ĐỒ UỐNG DÀNH CHO TUỔI TEEN - PHẦN 1"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 9 BUỔI - 9 NGÀY LIÊN TỤC

Để xem chi tiết khóa học

THỨ 2 NGÀY 11 - 7 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC CHUYÊN KEM CUỘN THÁI LAN "

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 8 BUỔI - 8 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết khóa học

 
 THỨ 4 NGÀY 13 - 7 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 18 GIỜ 10 - 20 GIỜ 10 ( THỨ 2-4-6)
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
 Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

THỨ 3 NGÀY 19 - 7 - 2017 KHAI GIẢNG " KHÓA CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 3 BUỔI - 3 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết khóa học


THỨ 3 NGÀY 19 - 7- 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA CHUYÊN BIỂU DIỄN CƠ BẢN FLAIRING 1 "

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 10 BUỔI 

Để xem chi tiết khóa học

 THỨ 3 NGÀY 19 - 7 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA KEM CUỘN THÁI LAN "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 8 BUỔI - 8 NGÀY LIÊN TỤC

Để xem chi tiết khóa học

 THỨ 4 NGÀY 20 - 7 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 13 GIỜ 30 - 15 GIỜ 30 ( THỨ 2-4-6 )

Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
 Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT


THỨ 3 NGÀY 26 - 7 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA CHUYÊN KEM TƯƠI - PHẦN 1 "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 3 BUỔI - 3 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết khóa học

THỨ 6 NGÀY 29 - 7 - 2017 KHAI GIẢNG " KHÓA CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 3 BUỔI - 3 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết khóa học

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8 - 2016

THỨ 4 NGÀY 3 - 8 - 2016 KHAI GIẢNG KHÓA " CHUYÊN KEM CUỘN THÁI LAN "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 8 BUỔI - 8 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết khóa học

 THỨ 6 NGÀY 5 - 8 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA  ĐỒ UỐNG DÀNH CHO TUỔI TEEN"
 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 9 BUỔI LIÊN TỤC
Để xem chi tiết khóa học

 THỨ 7 NGÀY 13 - 8 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 09 GIỜ 00 - 11 GIỜ 00 ( THỨ 3-5-7 )
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT


THỨ 2 NGÀY 15 - 8 - 2016
KHAI GIẢNG KHÓA " CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY " 
 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 3 BUỔI - 3 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết khóa học
 
 
THỨ 3 NGÀY 16 - 8 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 13 GIỜ 30 - 15 GIỜ 30 ( THỨ 3-5-7)
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
 Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++ 
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT


THỨ 6 NGÀY 19 - 8- 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA CHUYÊN BIỂU DIỄN CƠ BẢN FLAIRING 1 "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 10 BUỔI 

Để xem chi tiết khóa học

 THỨ 6 NGÀY 19 - 8 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA KEM CUỘN THÁI LAN "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 8 BUỔI - 8 NGÀY LIÊN TỤC

 Để xem chi tiết khóa học

THỨ 4 NGÀY 31 - 8 - 2017 KHAI GIẢNG " KHÓA CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 3 BUỔI - 3 NGÀY LIÊN TỤC
 

Để xem chi tiết khóa học

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9 - 2016

 THỨ 3 NGÀY 6 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 18 GIỜ 10 - 20 GIỜ 10 ( THỨ 3-5-7)
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

 THỨ 4 NGÀY 14 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 18 GIỜ 10 - 20 GIỜ 10 ( THỨ 2-4-6)
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
 Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

 THỨ 4 NGÀY 21 - 9 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 13 GIỜ 30 - 15 GIỜ 30 ( THỨ 2-4-6)
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
 Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1 ++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN CẦN LƯU Ý

Học viên có thể đăng ký học KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 theo thời gian yêu cầu, học tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, ngày học từ 1 đến 3 Ca. Chi tiết xem tại Trung tâm. Trung tâm INTERBESO chỉ có một ĐỊA CHỈ DUY NHẤT tại Ngõ 267 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội. Chuyên gia pha chế đồ uống quốc tế - Nghệ nhân Bàn tay vàng NGUYỄN THẾ HÙNG chỉ duy nhất dạy tại Trung tâm INTERBESO, không dạy cho bất kỳ đơn vị nào khác trong thời điểm hiện tại.

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO 

Địa chỉ DUY NHẤT: Số nhà 10, Hẻm 267/2/33, Ngách 267/30, Ngõ 267 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội. 

Tel : 04 627 33 950  

Hotline : 0904 236 015

Email: ttgpduqt@interbeso.vn      

Website: www.interbeso.vn     

Facebook/trungtam.interbeso 

Xem sơ đồ chỉ dẫn địa chỉ dưới đây: